S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

INFORMACE KONTAKTY » O.P. PRODEJ
obchodní podmínky + reklamační řád

 

Vážení zákazníci, protože náš e-shop poskytuje tři druhy služeb a to:

1)Zastoupení třetích osob

2) On-Line Prodej

3) Půjčovna

Najdete všeobecné podmínky a reklamačí řád zde na této stránce jako celek,nebo samostatně ve výše uvedených odkazech

 


 

 

Zastoupení třetích osob:

Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea  v zastoupení Jitka Maděryčová

se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291,

Všeobecné obchodní podmínky

pro on-line poskytování služeb

Článek I.

 1. Poskytoval je soukromým podnikatelem (dále jen poskytovatel). Předmětem podnikání poskytovatele je zastoupení třetích osob - zákazníků poskytovatele - při objednávání zboží od fyzických osob z tuzemska a z internetových obchodů ze zahraničí, převážně z Číny, a placení kupní ceny za zboží prodávajícím. Poskytovatel poskytuje své služby třetím osobám především prostřednictvím webových stránek, které provozuje na adrese http://www.withlove.cz/ Na těchto webových stránkách je seznam zboží, pro jehož objednání je možno se nechat zastoupit poskytovatelem.
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele a zájemce o služby poskytovatele - zákazníka. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást každého smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a vstupují v platnost jejich zveřejněním na webové stránce poskytovatele http://www.withlove.cz/ kde jsou trvale zveřejněny. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit či upravit, což zákazník bere na vědomí. Změna „VOP“ nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění upravených „VOP“ na webové stránce poskytovatele. V případě sporu mezi údaji na webové stránce poskytovatele a ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek, platí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 3. Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li zákazník spotřebitel ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. V ostatních případech se právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené řídí Obchodním zákoníkem.
 4. Před učiněním objednávky je zákazník povinen seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tuto skutečnost stvrdit v online systému objednávek poskytovatele. Pokud nebude zákazník s „VOP“ souhlasit, není oprávněn učinit objednávku prostřednictvím online nabídky poskytovatele.

Článek II.

 1. Poskytovatel poskytuje třetím osobám - zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednání zboží pocházejícího ze zahraničí u prodávajícího a v zastoupení při placení kupní ceny tohoto zboží prodávajícím. Prodávajícími jsou v převážné části případů osoby provozující v zahraničí internetové online shopy. Pokud je zákazník spotřebitelem, uzavírá poskytovatel a zákazník příkazní smlouvu dle § 724 a násl. občanského zákoníku. Pokud zákazník není spotřebitelem, uzavírají poskytovatel a zákazník mandátní smlouvu dle § 566 a násl. obchodního zákoníku. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka u poskytovatele poskytovatelem.
 2. Poskytovatel výslovně upozorňuje zákazníka, že zboží neprodává a není tedy prodávajícím dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele ani dle občanského zákoníku. Poskytovatel není ani výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem předmětného zboží dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele.
 3. Zastoupení zákazníků je předmětem podnikání poskytovatele a za činnost poskytovatele pro zákazníka náleží poskytovateli odměna, kterou hradí zákazník. Odměna je součástí kupní ceny zboží, uvedené v seznamu zboží na webové stránce poskytovatele.

Článek III.

 1. Poskytovatel provozuje webovou stránku  http://www.withlove.cz/ Na této stránce je obsažen seznam zboží a výrobků, k jejichž zakoupení může zákazník využít služeb poskytovatele. Jednotlivé výrobky jsou zařazeny do tematických kategorií, u každého výrobku je uvedena cena, název a případně další doplňující informace. Cena uvedená v seznamu na webové stránce poskytovatele (dále kupní cena) je součtem kupní ceny za zboží, odměny poskytovatele za jeho služby a nákladů na dopravu. Tato částka je konečná. Součástí kupní ceny nejsou daň z přidané hodnoty, cla ani poplatky za dovoz zboží do České republiky. Tyto cla, poplatky a daně hradí zákazník vedle ceny uvedené v seznamu zboží na webové stránce poskytovatele, a to přímo příslušným orgánům. Odměna poskytovateli za jeho služby náleží poskytovateli okamžikem připsání kupní ceny na jeho účet.
 2. Objednávky zboží, při jehož zakoupení využívá zákazník služby poskytovatele, je možno realizovat pouze prostřednictvím webových stránek poskytovatele  http://www.withlove.cz/. Při zadání objednávky je zákazník povinen dodržovat postup objednávky. V případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn objednávku neakceptovat nebo odmítnout. Jednotlivé zboží, jeho parametry, barevné provedení a případně velikost, o jehož koupi má zákazník zájem, volí zákazník při objednávce výběrem a umístěním vybraného zboží do nákupního košíku. Objednávku je takto možno sestavit pouze prostřednictvím seznamu zboží na webových stránkách poskytovatele. V rámci objednávky zvolí zákazník požadovaný způsob dopravy zboží a místo odběru zboží. Bez zvolení způsobu dopravy a místa odběru není možno objednávku odeslat a ze strany zvoleného dopravce akceptovat a vyřídit. Po sestavení objednávky, ještě před jejím odesláním, má zákazník možnost objednávku zkontrolovat a případně upravit.
 3. Sestavenou objednávku odesílá zákazník poskytovateli elektronicky tak, že kliknutím na ikonu „odeslat objednávku“ odešle závaznou objednávku vybraného zboží uloženého v košíku.. Odesláním objednávky zákazník uděluje plnou moc poskytovateli aby jeho jménem a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které zákazník vybral v seznamu zboží na webových stránkách poskytovatele a vložil do nákupního košíku. Poskytovatel je oprávněn objednávku kdykoliv i bez uvedení důvodu odmítnout.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za omyly v objednávce ze strany zákazníka. Odesláním objednávky akceptuje zákazník výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky a volí místo odběru zboží.
 5. Po přijetí objednávky poskytovatelem odešle poskytovatel zákazníkovi potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je zároveň přijetí plné moci od zákazníka k objednání zákazníkem vybraného zboží u prodávajícího a k zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
 6. Pokud nebude poskytovatel schopen zajistit objednané zboží za cenu uvedenou na webových stránkách poskytovatele k expedici k zákazníkovi do 60-ti dnů ode dne přijetí objednávky poskytovatelem, jsou poskytovatel i zákazník oprávněni od smlouvy odstoupit.
 7. Před odesláním objednávky volí zákazník způsob dopravy objednaného zboží od prodávajícího na  zákazníkem určené místo odběru zboží, a to výběrem jedné z možností uvedené v nabídce. Zákazník bere na vědomí, že zboží mu bude doručeno přímo prodávajícím ze státu sídla prodávajícího. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody, vzniklé na zboží v průběhu jeho dopravy.
 8. Po obdržení objednávky zákazníka a jejím potvrzení poskytovatel v zastoupení zákazníka objedná zboží u prodávajícího. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel objednává zboží převážně v zahraničních internetových online shopech. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel není schopen vzhledem k této skutečnosti garantovat termín dodání zboží zákazníkovi. Doby dodání uvedené na webové stránce poskytovatele jsou pouze informační a vycházejí z dob dodání uváděných prodávajícími pro jednotlivé zboží.
 9. Poskytovatel zákazníka výslovně upozorňuje, že poskytovatel není prodávajícím zboží a nároky z vad zboží je nutno uplatňovat přímo u prodávajícího v zahraničí. Kontaktní údaje prodávajícího sdělí poskytovatel zákazníkovi na základě jeho žádosti. Poskytovatel se dle svých možností a schopností a dle výslovné dohody se zákazníkem, může v případě dohody podílet na reklamaci, např. ve formě pomoci, a to ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel zákazníka zároveň upozorňuje, že zboží nemusí obsahovat návod v českém jazyce ani manuál pro ovládání v českém jazyce. Povinnosti prodávajícího se řídí právem státu, v němž má prodávající své sídlo.

Článek IV.

 1. Za objednané zboží je zákazník povinen zaplatit kupní cenu zboží ve výši, uvedené na webové stránce poskytovatele v okamžiku potvrzení objednávky zákazníka poskytovatelem (dále jen kupní cena). Kupní cena  je uvedena za jednotlivé položky v českých korunách. Kupní cenu hradí zákazník poskytovateli po objednání zboží na účet poskytovatele. Poskytovatel následně zastupuje zákazníka při zaplacení kupní ceny prodávajícímu a kupní cenu prodávajícímu platí, a to v závislosti na postupu vyřizování objednávky.
 2. Plnou moc k zastoupení zákazníka při zaplacení kupní ceny internetovému obchodu v zahraničí uděluje zákazník odesláním objednávky poskytovateli. Kupní cenu je zákazník povinen zaplatit poskytovateli nejpozději do pěti dnů ode dne odeslání objednávky zboží zákazníkem Pokud zákazník poskytovateli nezaplatí celou kupní cenu řádně a včas, je poskytoval oprávněn pozastavit veškeré kroky směřující k objednání zboží u prodávajícího a jeho doručení zákazníkovi. Dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit.
 3. Poskytovatel zákazníka vyrozumívá, že při objednání zboží v zahraničí podléhá dovážené zboží clu a dani z přidané hodnoty, a to v zákonem stanovené výši a v zákonem stanovených případech. Ke dni vyhotovení těchto VOP, je povinnost hradit clo a daň z přidané hodnoty vázána na cenu doručovaného zboží. V případě změny právní úpravy má přednost zákonná právní úprava před těmito VOP. Clo ani daň z přidané hodnoty nejsou součástí kupní  ceny uvedené na webových stránkách poskytovatele. Dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii bez nutnosti platit daň z přidané hodnoty je možný při ceně zboží do 22 eur. Zboží v hodnotě nad 150 eur navíc podléhá i clu.
 4. Poskytovatel zákazníka vyrozumívá, že zákazník může vystupovat v celním řízení samostatně nebo pro celní řízení může zmocnit Českou poštu. Česká pošta zastupuje v celním řízení zákazníka na základě plné moci udělené České poště. Na základě této plné moci Česká pošta v případě zájmu zákazníka projedná s celní správou podmínky dovozu zásilky. Vyměřené clo nebo DPH se hradí způsobem stanoveným Českou poštou. Za tuto činnost náleží České poště odměna. Podmínky poskytnutí této služby jsou uvedeny na www.ceskaposta.cz.

Článek V.

 1. Poskytovatel splní svou povinnost dle této smlouvy objednáním zboží, které zákazník objednal u poskytovatele, u prodávajícího a zaplacením kupní ceny za zboží, a to vše jako zplnomocněný zástupce zákazníka. Objednáním zboží u prodávajícího a zaplacením kupní ceny prodávajícímu vzniká poskytovateli nárok na odměnu.
 2. Vzhledem k předmětu činnosti poskytovatele, lze ve vztahu k poskytovateli reklamovat pouze vadnost poskytovaných služeb. Zboží, jeho vady a nesoulad s kupní smlouvou - objednávkou učiněnou u prodávajícího, nemohou být předmětem reklamace u poskytovatele.

Článek VI.

 1. Poskytovatel poskytuje své služby pouze na území České republiky. Případné dodání zboží na místo odběru  mimo území České republiky musí zákazník řešit s poskytovatelem individuálně.
 2. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím komunikace na dálku. Zákazník, který je spotřebitelem má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv:
 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo v loterii
 • Spotřebitel bere na vědomí, poskytování služeb poskytovatelem je poskytováním služeb, s jejichž plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, k čemuž dává spotřebitel souhlas. Poskytovatel započal s plněním poskytovaných služeb spuštěním prezentace katalogu zboží na svých webových stránkách a umístěním jednotlivých položek zboží do tohoto katalogu, což zákazník bere na vědomí.
 1. Odesláním objednávky zákazníkem poskytovateli souhlasí zákazník s užitím, zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které poskytovatel získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, tel. kontakt, e-mail, obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ. Souhlas je udělován na dobu neurčitou. Tyto údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, včetně práva na jejich opravu. Zákazník uděluje poskytovateli souhlas s poskytnutím osobních údajů zákazníka prodejci, poště či externímu přepravci tak, aby bylo možné doručení zboží zákazníkovi. Každá smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem, je poskytovatelem archivována.
 2. Jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v těchto všeobecných obchodních podmínkách zcela nebo zčásti nicotné či neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
 3. Ohledně doručování listin se poskytovatel a zákazník dohodli, že poskytovateli se listiny doručují na adresu sídla společnosti a zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce. Veškeré listiny se považují za doručené nejpozději desátým dnem po jejich odeslání, a to i v případě, že se o nich druhá smluvní strana nedozvěděla.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 5. Pro případ soudního sporu mezi poskytovatelem a zákazníkem, který není spotřebitelem, sjednávají poskytovatel a zákazník místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně resp. Krajského soudu v Brně, a to dle věcné příslušnosti. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek s tímto zákazník souhlasí.

Ve Zlíně dne 2.2.2014

 

On-Line prodej

 

Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea  v zastoupení Jitka Maděryčová

se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291,

Všeobecné obchodní podmínky prodej.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je Jitka Maděryčová ,  se sídlem U Splavu 5606,  760 01 Zlín, IČ: 67509291,združení podnikatelů Inter Recrea

jako prodávající (dále jen „Inter Recrea“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).


Další informace o Inter Recrea jsou uvedeny na webové stránce http://www.with-love.cz/

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Inter Recrea nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Inter Recrea, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Inter Recrea nebo smluvních partnerů Inter Recrea, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Inter Recrea sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Inter Recrea si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Inter Recrea, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c)Inter Recrea neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Inter Recrea uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Inter Recrea.

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1) o poskytování služeb, které Inter Recrea splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Inter Recrea a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
3) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
4) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
5) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
6) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,


h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Inter Recrea, přičemž registrovaní uživatelé Inter Recrea mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u vedoucího Inter Recrea, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Inter Recrea tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku příp. pokud je registrovaným uživatelem Inter Recrea. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Inter Recrea, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Inter Recrea, za případné chyby při přenosu dat Inter Recrea nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Inter Recrea neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Inter Recrea. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Inter Recreazavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc  převezme a zaplatí Inter Recrea kupní cenu.

Inter Recreasi vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Inter Recrea kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Inter Recreasplní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Inter Recrea věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Inter Recrea odevzdá kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Inter Recrea větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Inter Recrea odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Inter Recrea věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Inter Recrea věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Inter Recrea způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní Inter Recreaumožnil nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Inter Recrea škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost Inter Recrea
Inter Recrea odpovídá upujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Inter Recrea odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Inter Recrea nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Inter Recrea uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Inter Recrea zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Inter Recrea, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Inter Recrea; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Inter Recrea vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Inter Recreanemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Inter Recrea nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Inter Recrea dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Inter Recrea odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Inter Recreavadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Inter Recrea.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Inter Recrea na její náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se Inter Recrea zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Inter Recrea, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Inter Recrea umožňuje spotřebiteli odstoupit korespondenčně, a to na adrese :

Jitka Maděryčová
U Splavu 5606 760 01 Zlín,


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Inter Recrea bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Inter Recreaobdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení, zboží doručit na adresu Inter Recrea spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo výběrem jiného zboží.

Spotřebitel odpovídá Inter Recrea pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Inter Recrea bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Inter Recrea mu vrátí přijaté peněžení prostředky.


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Inter Recreavšak není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Inter Recrea odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Inter Recreaa Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Inter Recreaprávo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Inter Recrea, co ještě vrátit může, a dá Inter Recrea náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu

Jitka Maděryčová
U Splavu 5606, 760 01 Zlín,

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách http://www.with-love.cz/

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Inter Recrea může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Inter Recrea pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití „cookies“. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody Inter Recrea: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Inter Recrea (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese info@with-love.cz;
 3. telefonicky

Inter Recrea doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu kupujícího na Inter Recrea. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:a) platba předem bankovním převodem,

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Inter Recrea, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

X. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce obvykle dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
Zasílání přepravní službou - SR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 3dnů. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Ceny dopravy naleznete na webové stránce http://www.with-love.cz/

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu,info@with-love.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat

e-mailem, nebo poštou Inter Recrea. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Inter Recrea možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Inter Recrea a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2017  jsou k dispozici v sídle Inter Recrea nebo elektronicky na http://www.with-love.cz/

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD  pro ON-LINEprodej

 

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jitka Maděryčová,se sídlem v
U Splavu 5606 ,760 01 Zlín,IČ: 67509291,  a popisuje postup, jakým způsobem

přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího (dále jen Inter Recrea ).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě

před objednáním zboží na http://www.with-love.cz/

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním

řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud

tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není

definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Inter Recrea ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad

(faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro

uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 

Na žádost kupujícího Inter Recrea poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje

obchodní firmu Inter Recrea , jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává

prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Inter Recrea v záručním listě srozumitelným

způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob,

jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Inter Recrea zároveň uvede, že poskytnutím

záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a

s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené

náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis

lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. –

taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové,

nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Inter Recrea za vady odpovídající míře používání

nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou,

nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Inter Recrea v dokladu o

prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za

nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena

sjednána.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční

lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za

vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

 

III. Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky

(počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního

listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že

zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce

převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:

info@with-love.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem,

e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky

nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Inter Recrea možnost prokázat, že se nejedná o rozpor

s kupní smlouvou.

 

III. Místem pro uplatnění reklamace je Jitka Maděryčová-Inter Recrea, U Splavu 5606, 760 01 Zlín,

 

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího . Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho

poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně

kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a

dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je

znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli,

pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný

způsob vyřízení reklamace (viz níže).

 

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti

zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační

doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti

jinak.

 

 

VI. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití

není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na

závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.

 

 

VII. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku

zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou

nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném

rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že

taková činnost není činností obvyklou ):

mechanickým poškozením zboží,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a

mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v

dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami,

kupujícím a Inter Recrea výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze

očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

VIII. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním

formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

 

IX. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek bude reklamace zamítnuta. V

případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před

provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k

jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího

,učiněném po informování dle předchozí věty.

 

X. Inter Recrea má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo

jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží

k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

IV. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Inter Recrea rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních

dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Inter Recrea vyřídí bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace

prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo

nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a

spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke

Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění

reklamace.

 

Inter Recrea vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím

obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace

(v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,

včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí

reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání

reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za

vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena)

a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má

spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě

neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě

vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání

reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby,

kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při

nákupu.

 

Po vyřízení reklamace Inter Recrea upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo

e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu

Kupujícího.

 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být

reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení

(tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Inter Recrea oprávněn účtovat při výdeji reklamace

částku za uskladnění.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc

přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 .

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách Inter Recrea nebo jako dokument na

http://www.with-love.cz/

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (PLATNÉ OD 01.01.2014)

 

 

 

Půjčovna

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (PLATNÉ OD 20.01.2019)

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Pravidla platná pro půjčovnu svatebních doplňků, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb a reklamace.

1)Objednávka je považována za závaznou v momentě  uhrazení celé částky, nebo zálohy za dohodnutou službu, v této chvíli vstupuje zákazník do rezervačního systému.

2)Objednávka služby se také považuje za závaznou podepsáním smlouvy, objednáním na e-shopu, či ústní dohodou.


3) a)Zrušení objednávky ze strany nájemce je možné pouze písemnou formou nebo e-mailem, rozhodující je datum odeslání nebo datum odeslání e-mailu.

     b) Zákazník může také odstoupit od smlouvy (lhůta 14 dní od obdržení objednávky bez udání důvodu)

Storno poplatky :

nad 61 dní před konáním akce činí strono poplatek  0%

40-61 dní před konáním akce činí storno poplatek 50%

7-39   dní před konáním akce činí storno poplatek 80%

0(den konání akce) – 6 dní před konáním akce činí storno poplatek 100%

Do počtů dní se nezapočítává den konání akce. Storno poplatky nebudou zákazníkovi účtovány pokud nemohl čerpat sjednanou službu a to z těchto důvodů:

 • úmrtí člověka v rodině
 • hospitalizace zákazníka

Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem nejpozději do tří dní od jejich vzniku.

4) Zrušení objednávky a rezervace ze strany pronajímatele, je možné, pokud pokud nájemce neuhradí celou částku, nebo zálohu za pronájem a poštovné do pěti dnů od vzniku objednávky. Dále pak pokud ho k tomu vedou nepředvídatelné události (živelná pohroma, ztráta předmětu nájmu, aj.)v tomto případě pronajímatel vrací celou částku nájemci.

5) Pokud dojde před odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny sjednané při objednání.

 Prodejce si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího, ohledně pravosti a ověření objednávky.

SMLOUVA O PRONÁJMU a KAUCE

Potahy a dekorace půjčujeme na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouva se uzavírá nejpozději 8 dnů před termínem konání akce, a to písemně. Smlouvu zašleme klientovi e-mailem, ten ji vytiskne, podepíše a naskenovanou zašle zpět na náš e-mail.

V případě neobdržení Smlouvy o pronájmu nejpozději 7 dnů před konáním akce ze strany nájemce si Inter Recrea vyhrazuje právo dekorace nepronajmout a nezaslat. Nájemci zaniká právo na vrácení celé finanční úhrady.

Pronajimatel si vyhrazuje právo vybrat vratnou kauci, která slouží na úhradu škod způsobenou nájemcem,  po kladné kontrole vrácených předmětů, bude tato neprodleně vrácena na účet nájemce.

 

POJMY

 • Pronajímatel – osoba,která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě
 • Nájemce – osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od pronajímatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu.
 • Předmět nájmu – věci movité, které pronajímatel zapůjčuje nájemci (potahy,mašle, dekorace).

K ceně pronájmu se připočítává dopravné dle tarifu dopravce (PPL,ČD,ČP) v závislosti na hmotnosti zásilky, pokud objednávka není vyzvednuta osobně. Celková cena pronájmu vč. dopravného je splatná nejpozději den před odesláním předmětu nájmu převodem na účet, nebo na dobírku při převzetí. Bude-li platba za poštovné připsána pozdě nebo vůbec, nemusí pronajímatel zásilku zaslat nebo jej může zaslat dobírkou. Cena za dobírku účtovaná přepravní firmou náleží pronajímateli. Pokud bylo dopravné uhrazena pozdě (platba byla připsána po smluvním datu) náleží nájemci částka uvedená ve smlouvě.

 

OBDRŽENÍ POTAHŮ/DEKORACÍ, REKLAMACE

Pokud není smlouvou sjednáno jinak, zasíláme rezervované potahy/dekorace aj. vždy od pondělí do středy v týdnu termínu konání svatby prostřednictvím PPL, Geis,Top trans, DPD,nebo ČP. EMS,balík do ruky,nebo balík na poštu.

V případě osobního odběru je možné vyzvednutí od čtvrka v týdnu termínu konání akce, vždy popředchozí domluvě.

Potahy/dekorace aj. obdržíte do 1 až 3 dnů po odeslání. Neručíme za perfektní vyžehlení potahů. Neneseme odpovědnost za zpoždění ze strany přepravce.

Po převzetí zásilky zkontrolujte předmět nájmu, zda je v pořádku,pokud zákazník objeví závadu je nutné nás okamžitě informovat na tel. č., nebo e-mailem, které jsou uvedené v kotaktech na www.withlove.cz  na pozdější reklamace po termínu konání Vaší akce nebude brán zřetel a je bráno za to, že předmět jste obdrželi v pořádku, nepoškozený a v počtu dle smlouvy o pronájmu. V případě zjištění poškození obalu,nebo nesrovnalostí  při kontrole balíku, je nutné vše nahlásit přepravci a sepsat s ním protokol.

Pokud si nájemce předmět nájmu přebírá osobně, zkontroluje si jej ihned při převzetí. Převzetím souhlasí, že předmět nájmu byl předán v pořádku dle Smlouvy o pronájmu, nepoškozen a v počtu dle Smlouvy o pronájmu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

VRÁCENÍ POTAHŮ/DEKORACÍ a ostatních

Potahy  je nutno vrátit nevyprané a bez závad, pokud budou potahy silně znečistěné (fleky,černé lemy) může být vyžadována částka až 15,-Kč za 1 potah,jako příplatek za speciální čistění.

Světelné řetězy a ostatní dekorace musí být vráceny v takovém baleném stavu jako byly půjčeny, u zamotaných světelnych řetězů, nebo neodstranění nosných lan, může být účtována částka až 100,-Kč za jeden světelný řetěz, jako příplatek za odstranění této závady. Všechny svatební dekorace při balení a odeslání zpět , musí být suché a zabezpečené proti rozbití.

Zapujčené předměty se vrací osobně, nebo předáním dopravci nejbližší pondělí, nebo první pracovní den po dni konání akce (pokud není smlouvou stanoveno jinak, odeslat nejpozději do 10.00 hod   "balíkem do ruky" ,nebo "balíkem EMS" s SMS avízem), nebo dle smlouvy o pronájmu. Náklady na vrácení předmětů pronájmu nese zákazník. Pokud obdržíme předmět nájmu poškozen či znečištěn natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, účtujeme za poškození či zcizení poplatky dle sazeb viz.níže PENÁLE. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je sjednána smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení až do zaplacení.

Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být soudně vymáhány.

 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.Vaše osobní údaje používáme proto, abychom vám mohli poskytnout služby, o které máte zájem. Respektujeme vaše soukromí a snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a chráníme je před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou údaje, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují (vaše jméno, adresu, tel.kontakt, e-mail). Tyto údaje od vás jako od zákazníka požadujeme při nákupu či pronájmu zboží abychom mohli vaše dotazy zpracovávat, odpovídat na vaše požadavky a zlepšovat naše služby a zaúčtovat vaši platbu za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme znát i vaše ičo a dič a fakturační adresu.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Třetí strana

všechna data, která od vás získáme, chráníme před zneužitím a tyto údaje nejsou sdíleny s nikým jiným než společností With Love s.r.o. a Jitka Maděryčová

Za určitých okolností sdílíme informace s třetími stranami, např.firma zajišťující spediční služby (PPL) nebo platební styk. Ti obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb a dodržují veškerá další příslušná opatření pro zajištění důvěrných informací a bezpečnosti.

 

PENÁLE

 

V případě, že nevrátíte zapůjčené předměty či je vrátíte poškozené, nebo znečistěné, budou vám naúčtovány penále dle následujícího ceníku.

1) Znečištěné tak, že lze vyčistit jen chemicky.

Saténový potah na židle ... příplatek 15,-Kč/kus

Saténová mašle               ... příplatek 10,-Kč/kus

2) Zamotané,  spletené , nebo nesundané nosné lanal tak, že musí být pracovníkem půjčovny uveden do původního stavu.

Světelné řetězy o délkách 3 -100metrů příplatek 100,-Kč/kus

3) Poškozené,nevrácené,nefunkční,rozbité, roztržené, propálené, znečištěné tak že nelze vyčistit ani chemicky.

Saténová mašle... 70 kč

Slavobrána kovová,habrová,březová,smrková, triangel, obrázek... 3.500 kč

Slavobrána oblouk balonek.....1.000,-Kč

Slavobrána dveře... 10.000 kč

Slavobrána hraběnka malá....3.000,-Kč

židle........400,-Kč

podsedák.....200,-Kč

Světelný řetěz na fotky pro vnitřní použití...1.000,-Kč

Světelný řetěz pro venkovní i vnitřní použití.... 2.700,-Kč (100m- 500led)

Světelný řetěz pro venkovní i vnitřní použití.... 4.000,-Kč (100m - 1000led)

Světelný řetěz pro venkovní i vnitřní použití.... 2.500,-Kč (50m)

Světelný řetěz pro venkovní i vnitřní použití.... 2.200,-Kč (30m)

LED String Light lll pro vnitřní použití..... 2.400 kč (světelný řetaz 100m-600led)

LED String Light lll pro vnitřní použití..... 2.200 kč (světelný řetaz 70m)

LED String Light l pro vnitřní použití....200 kč (světelný řetaz 3m bez baterií)

LED String Light ll pro vnitřní použití.....2.400 kč (barová světelná stěna 4m)

LED String Light IV pro vnitřní použití.....2.400kč (světelná stěna 3x3m)

Světelná stěna Hvězda pro vnitřní použití....1.200,-Kč

Ohňostrojové světlo         .........1.000,-Kč

Svítící písmeno  ............. 500,-

Profi světelný řetěz pro venkovní i vnitřní použití....... 4.000 kč  (světelný řetěz 12 m, 2x6m)

Světelný řetěz žárovkový pro venkovní i vnitřní použití ....1.000 kč (5 metrů)

Propojovací kabel k žárovkovým světelným řetězům ...1.000 kč

Propojovací kabel k profi světelným řetězům ...1.000 kč

Svatební potah na židle satén...300 kč

Fujifilm Instax Mini...2.600 kč

Projektor......22.000,-Kč

Deštník svatební ......500,-Kč

Just Married, nebo Mr & Mrs.....1.200,-Kč

Ledkové ,párty, rotační světlo....1.000,-Kč

Polštář....600,-Kč

Prodlužovací kabel 5m...250,-Kč

Prodlužovací kabel 25m...1250,-Kč

Prodlužovací kabel 50m...2250,-Kč

Mini projektor hvězda...1500,-Kč

Gril profi ..........4.000,-Kč

Skládací pevný stůl .....4.000,-Kč

Skládací kulatý stůl 150cm ..... 5.000,-Kč

Skládací kulatý stůl 180cm ..... 6.000,-Kč

Přívěsný vozík 4m , dvě nápravy .............52.000,-Kč

Koule pro ženicha.....2.500,-Kč

Obřadní stolek....4.000,-Kč

Stolek do fotokoutku....1.000,-

Starý žebřík...2.000,-

Kolébka pro dítě .....4.000,-Kč

Švédský stůl..... 4.000,-Kč (deska + 2x kozy)

Zrcadlo ve starém rámu obdelník....5.000,-Kč

Zrcadlo ve starém rámu oválné....10.000,-Kč

Elektro centrála..... 22.000,-Kč

Vzduchovadlo na balonky ....2.000,-Kč

Míra na balonky....1.000,-Kč

Svatební tabule plexisklo....60x50cm ......1.000,-Kč

Svatební tabule plexisklo....80x55cm ......1.500,-Kč

Svatební tabule plexisklo....84x60cm ......1.700,-Kč

Svatební tabule plexisklo....90x65cm ......2.000,-Kč

Koš na svatební dary     .....2.000,-Kč

Stan 3x6m bílý..........4.000,-Kč

Stan 4x8m bílý..........10.000,-Kč

Prodejní stánek 2x2m zelený 10.000,-Kč

Stěna do fotokoutku 2x2m...... 5.000,-Kč

Rámy obrazů do fotokoutku .....1.000,-Kč/kus

Svítící písmena v.22cm......300,-Kč/kus

Fotoaparát Fujifilm Wide.....3.000,-Kč

Bistro stolek kulatý....3.000,-Kč

Stůl kulatý 180cm.....5.000,-Kč

Vítací nápis..............2000,-Kč

Dekorativní záclony-různé míry........ 1.000,-Kč/kus

Velká hadrová svatební panna.........2.000,-Kč

Bavlněný závěs č.19..................2.000,-Kč

Kompletní seznam zboží a penále za poškozené, nebo zničené zboží, Vám zašleme na písemnou žádost.

PLATNost OD 20.01.2019

Y2JkM2F