S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

INFORMACE KONTAKTY » O.P. ZASTOUPENÍ TŘETÍCH OSOB
Zastoupení třetích osob:

 

Zastoupení třetích osob:

Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea  v zastoupení Jitka Maděryčová

se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291,

Všeobecné obchodní podmínky

pro on-line poskytování služeb

Článek I.

 1. Poskytoval je soukromým podnikatelem (dále jen poskytovatel). Předmětem podnikání poskytovatele je zastoupení třetích osob - zákazníků poskytovatele - při objednávání zboží od fyzických osob z tuzemska a z internetových obchodů ze zahraničí, převážně z Číny, a placení kupní ceny za zboží prodávajícím. Poskytovatel poskytuje své služby třetím osobám především prostřednictvím webových stránek, které provozuje na adrese http://www.withlove.cz/ Na těchto webových stránkách je seznam zboží, pro jehož objednání je možno se nechat zastoupit poskytovatelem.
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti poskytovatele a zájemce o služby poskytovatele - zákazníka. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást každého smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a vstupují v platnost jejich zveřejněním na webové stránce poskytovatele http://www.withlove.cz/ kde jsou trvale zveřejněny. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit či upravit, což zákazník bere na vědomí. Změna „VOP“ nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění upravených „VOP“ na webové stránce poskytovatele. V případě sporu mezi údaji na webové stránce poskytovatele a ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek, platí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 3. Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Je-li zákazník spotřebitel ve smyslu definice § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy. V ostatních případech se právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené řídí Obchodním zákoníkem.
 4. Před učiněním objednávky je zákazník povinen seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a tuto skutečnost stvrdit v online systému objednávek poskytovatele. Pokud nebude zákazník s „VOP“ souhlasit, není oprávněn učinit objednávku prostřednictvím online nabídky poskytovatele.

Článek II.

 1. Poskytovatel poskytuje třetím osobám - zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednání zboží pocházejícího ze zahraničí u prodávajícího a v zastoupení při placení kupní ceny tohoto zboží prodávajícím. Prodávajícími jsou v převážné části případů osoby provozující v zahraničí internetové online shopy. Pokud je zákazník spotřebitelem, uzavírá poskytovatel a zákazník příkazní smlouvu dle § 724 a násl. občanského zákoníku. Pokud zákazník není spotřebitelem, uzavírají poskytovatel a zákazník mandátní smlouvu dle § 566 a násl. obchodního zákoníku. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky zákazníka u poskytovatele poskytovatelem.
 2. Poskytovatel výslovně upozorňuje zákazníka, že zboží neprodává a není tedy prodávajícím dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele ani dle občanského zákoníku. Poskytovatel není ani výrobcem, dovozcem nebo dodavatelem předmětného zboží dle zákona č. 634/1992 Sb., v platném znění, na ochranu spotřebitele.
 3. Zastoupení zákazníků je předmětem podnikání poskytovatele a za činnost poskytovatele pro zákazníka náleží poskytovateli odměna, kterou hradí zákazník. Odměna je součástí kupní ceny zboží, uvedené v seznamu zboží na webové stránce poskytovatele.

Článek III.

 1. Poskytovatel provozuje webovou stránku  http://www.withlove.cz/ Na této stránce je obsažen seznam zboží a výrobků, k jejichž zakoupení může zákazník využít služeb poskytovatele. Jednotlivé výrobky jsou zařazeny do tematických kategorií, u každého výrobku je uvedena cena, název a případně další doplňující informace. Cena uvedená v seznamu na webové stránce poskytovatele (dále kupní cena) je součtem kupní ceny za zboží, odměny poskytovatele za jeho služby a nákladů na dopravu. Tato částka je konečná. Součástí kupní ceny nejsou daň z přidané hodnoty, cla ani poplatky za dovoz zboží do České republiky. Tyto cla, poplatky a daně hradí zákazník vedle ceny uvedené v seznamu zboží na webové stránce poskytovatele, a to přímo příslušným orgánům. Odměna poskytovateli za jeho služby náleží poskytovateli okamžikem připsání kupní ceny na jeho účet.
 2. Objednávky zboží, při jehož zakoupení využívá zákazník služby poskytovatele, je možno realizovat pouze prostřednictvím webových stránek poskytovatele  http://www.withlove.cz/. Při zadání objednávky je zákazník povinen dodržovat postup objednávky. V případě porušení této povinnosti je poskytovatel oprávněn objednávku neakceptovat nebo odmítnout. Jednotlivé zboží, jeho parametry, barevné provedení a případně velikost, o jehož koupi má zákazník zájem, volí zákazník při objednávce výběrem a umístěním vybraného zboží do nákupního košíku. Objednávku je takto možno sestavit pouze prostřednictvím seznamu zboží na webových stránkách poskytovatele. V rámci objednávky zvolí zákazník požadovaný způsob dopravy zboží a místo odběru zboží. Bez zvolení způsobu dopravy a místa odběru není možno objednávku odeslat a ze strany zvoleného dopravce akceptovat a vyřídit. Po sestavení objednávky, ještě před jejím odesláním, má zákazník možnost objednávku zkontrolovat a případně upravit.
 3. Sestavenou objednávku odesílá zákazník poskytovateli elektronicky tak, že kliknutím na ikonu „odeslat objednávku“ odešle závaznou objednávku vybraného zboží uloženého v košíku.. Odesláním objednávky zákazník uděluje plnou moc poskytovateli aby jeho jménem a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které zákazník vybral v seznamu zboží na webových stránkách poskytovatele a vložil do nákupního košíku. Poskytovatel je oprávněn objednávku kdykoliv i bez uvedení důvodu odmítnout.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za omyly v objednávce ze strany zákazníka. Odesláním objednávky akceptuje zákazník výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky a volí místo odběru zboží.
 5. Po přijetí objednávky poskytovatelem odešle poskytovatel zákazníkovi potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky je zároveň přijetí plné moci od zákazníka k objednání zákazníkem vybraného zboží u prodávajícího a k zaplacení kupní ceny prodávajícímu.
 6. Pokud nebude poskytovatel schopen zajistit objednané zboží za cenu uvedenou na webových stránkách poskytovatele k expedici k zákazníkovi do 60-ti dnů ode dne přijetí objednávky poskytovatelem, jsou poskytovatel i zákazník oprávněni od smlouvy odstoupit.
 7. Před odesláním objednávky volí zákazník způsob dopravy objednaného zboží od prodávajícího na  zákazníkem určené místo odběru zboží, a to výběrem jedné z možností uvedené v nabídce. Zákazník bere na vědomí, že zboží mu bude doručeno přímo prodávajícím ze státu sídla prodávajícího. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody, vzniklé na zboží v průběhu jeho dopravy.
 8. Po obdržení objednávky zákazníka a jejím potvrzení poskytovatel v zastoupení zákazníka objedná zboží u prodávajícího. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel objednává zboží převážně v zahraničních internetových online shopech. Zákazník bere na vědomí, že poskytovatel není schopen vzhledem k této skutečnosti garantovat termín dodání zboží zákazníkovi. Doby dodání uvedené na webové stránce poskytovatele jsou pouze informační a vycházejí z dob dodání uváděných prodávajícími pro jednotlivé zboží.
 9. Poskytovatel zákazníka výslovně upozorňuje, že poskytovatel není prodávajícím zboží a nároky z vad zboží je nutno uplatňovat přímo u prodávajícího v zahraničí. Kontaktní údaje prodávajícího sdělí poskytovatel zákazníkovi na základě jeho žádosti. Poskytovatel se dle svých možností a schopností a dle výslovné dohody se zákazníkem, může v případě dohody podílet na reklamaci, např. ve formě pomoci, a to ve sjednaném rozsahu. Poskytovatel zákazníka zároveň upozorňuje, že zboží nemusí obsahovat návod v českém jazyce ani manuál pro ovládání v českém jazyce. Povinnosti prodávajícího se řídí právem státu, v němž má prodávající své sídlo.

Článek IV.

 1. Za objednané zboží je zákazník povinen zaplatit kupní cenu zboží ve výši, uvedené na webové stránce poskytovatele v okamžiku potvrzení objednávky zákazníka poskytovatelem (dále jen kupní cena). Kupní cena  je uvedena za jednotlivé položky v českých korunách. Kupní cenu hradí zákazník poskytovateli po objednání zboží na účet poskytovatele. Poskytovatel následně zastupuje zákazníka při zaplacení kupní ceny prodávajícímu a kupní cenu prodávajícímu platí, a to v závislosti na postupu vyřizování objednávky.
 2. Plnou moc k zastoupení zákazníka při zaplacení kupní ceny internetovému obchodu v zahraničí uděluje zákazník odesláním objednávky poskytovateli. Kupní cenu je zákazník povinen zaplatit poskytovateli nejpozději do pěti dnů ode dne odeslání objednávky zboží zákazníkem Pokud zákazník poskytovateli nezaplatí celou kupní cenu řádně a včas, je poskytoval oprávněn pozastavit veškeré kroky směřující k objednání zboží u prodávajícího a jeho doručení zákazníkovi. Dále je poskytovatel oprávněn od smlouvy se zákazníkem odstoupit.
 3. Poskytovatel zákazníka vyrozumívá, že při objednání zboží v zahraničí podléhá dovážené zboží clu a dani z přidané hodnoty, a to v zákonem stanovené výši a v zákonem stanovených případech. Ke dni vyhotovení těchto VOP, je povinnost hradit clo a daň z přidané hodnoty vázána na cenu doručovaného zboží. V případě změny právní úpravy má přednost zákonná právní úprava před těmito VOP. Clo ani daň z přidané hodnoty nejsou součástí kupní  ceny uvedené na webových stránkách poskytovatele. Dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii bez nutnosti platit daň z přidané hodnoty je možný při ceně zboží do 22 eur. Zboží v hodnotě nad 150 eur navíc podléhá i clu.
 4. Poskytovatel zákazníka vyrozumívá, že zákazník může vystupovat v celním řízení samostatně nebo pro celní řízení může zmocnit Českou poštu. Česká pošta zastupuje v celním řízení zákazníka na základě plné moci udělené České poště. Na základě této plné moci Česká pošta v případě zájmu zákazníka projedná s celní správou podmínky dovozu zásilky. Vyměřené clo nebo DPH se hradí způsobem stanoveným Českou poštou. Za tuto činnost náleží České poště odměna. Podmínky poskytnutí této služby jsou uvedeny na www.ceskaposta.cz.

Článek V.

 1. Poskytovatel splní svou povinnost dle této smlouvy objednáním zboží, které zákazník objednal u poskytovatele, u prodávajícího a zaplacením kupní ceny za zboží, a to vše jako zplnomocněný zástupce zákazníka. Objednáním zboží u prodávajícího a zaplacením kupní ceny prodávajícímu vzniká poskytovateli nárok na odměnu.
 2. Vzhledem k předmětu činnosti poskytovatele, lze ve vztahu k poskytovateli reklamovat pouze vadnost poskytovaných služeb. Zboží, jeho vady a nesoulad s kupní smlouvou - objednávkou učiněnou u prodávajícího, nemohou být předmětem reklamace u poskytovatele.

Článek VI.

 1. Poskytovatel poskytuje své služby pouze na území České republiky. Případné dodání zboží na místo odběru  mimo území České republiky musí zákazník řešit s poskytovatelem individuálně.
 2. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím komunikace na dálku. Zákazník, který je spotřebitelem má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv:
 • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo v loterii
 • Spotřebitel bere na vědomí, poskytování služeb poskytovatelem je poskytováním služeb, s jejichž plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, k čemuž dává spotřebitel souhlas. Poskytovatel započal s plněním poskytovaných služeb spuštěním prezentace katalogu zboží na svých webových stránkách a umístěním jednotlivých položek zboží do tohoto katalogu, což zákazník bere na vědomí.
 1. Odesláním objednávky zákazníkem poskytovateli souhlasí zákazník s užitím, zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které poskytovatel získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, tel. kontakt, e-mail, obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ. Souhlas je udělován na dobu neurčitou. Tyto údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, včetně práva na jejich opravu. Zákazník uděluje poskytovateli souhlas s poskytnutím osobních údajů zákazníka prodejci, poště či externímu přepravci tak, aby bylo možné doručení zboží zákazníkovi. Každá smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem, je poskytovatelem archivována.
 2. Jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v těchto všeobecných obchodních podmínkách zcela nebo zčásti nicotné či neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
 3. Ohledně doručování listin se poskytovatel a zákazník dohodli, že poskytovateli se listiny doručují na adresu sídla společnosti a zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce. Veškeré listiny se považují za doručené nejpozději desátým dnem po jejich odeslání, a to i v případě, že se o nich druhá smluvní strana nedozvěděla.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 5. Pro případ soudního sporu mezi poskytovatelem a zákazníkem, který není spotřebitelem, sjednávají poskytovatel a zákazník místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně resp. Krajského soudu v Brně, a to dle věcné příslušnosti. Přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek s tímto zákazník souhlasí.

Ve Zlíně dne 2.2.2014

MWIwZmY