S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

INFORMACE KONTAKTY » REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD  pro ON-LINEprodej

 

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Jitka Maděryčová,se sídlem v
U Splavu 5606 ,760 01 Zlín,IČ: 67509291,  a popisuje postup, jakým způsobem

přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího (dále jen Inter Recrea ).

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě

před objednáním zboží na http://www.with-love.cz/

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním

řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud

tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není

definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Inter Recrea ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad

(faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro

uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

 

Na žádost kupujícího Inter Recrea poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje

obchodní firmu Inter Recrea , jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává

prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Inter Recrea v záručním listě srozumitelným

způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob,

jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Inter Recrea zároveň uvede, že poskytnutím

záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

 

Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a

s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené

náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

II. Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis

lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. –

taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové,

nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Inter Recrea za vady odpovídající míře používání

nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou,

nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Inter Recreav dokladu o

prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za

nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena

sjednána.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční

lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za

vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

 

III. Záruční podmínky

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky

(počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního

listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že

zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce

převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:

info@with-love.cz , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem,

e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky

nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Inter Recrea možnost prokázat, že se nejedná o rozpor

s kupní smlouvou.

 

III. Místem pro uplatnění reklamace je Jitka Maděryčová-Inter Recrea, U Splavu 5606, 760 01 Zlín,

 

IV. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího . Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho

poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně

kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a

dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je

znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli,

pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný

způsob vyřízení reklamace (viz níže).

 

V. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti

zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační

doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti

jinak.

 

 

VI. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,

nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití

není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na

závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením.

 

 

VII. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku

zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou

nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném

rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že

taková činnost není činností obvyklou ):

mechanickým poškozením zboží,

používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a

mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v

dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami,

kupujícím a Inter Recrea výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze

očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

VIII. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním

formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

 

IX. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek bude reklamace zamítnuta. V

případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před

provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k

jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu Kupujícího

,učiněném po informování dle předchozí věty.

 

X. Inter Recrea má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo

jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží

k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

IV. Vyřízení reklamace

Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Inter Recrea rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních

dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k

odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Inter Recrea vyřídí bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace

prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo

nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a

spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke

Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění

reklamace.

 

Inter Recrea vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím

obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace

(v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,

včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí

reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání

reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za

vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena)

a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má

spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě

neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě

vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání

reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby,

kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při

nákupu.

 

Po vyřízení reklamace Inter Recrea upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo

e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu

Kupujícího.

 

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být

reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení

(tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Inter Recrea oprávněn účtovat při výdeji reklamace

částku za uskladnění.

 

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc

přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 .

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách Inter Recrea nebo jako dokument na

http://www.with-love.cz/

 

NjQ4Z